Download algemene voorwaarden

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1." Benchkoning.nl": gevestigd aan de bekerakker 11 c in Eindhoven (ook wel genaamd www.benchkoning.nl))
1.2. "klant": de koper en/of afnemer van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Benchkoning.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Benchkoning. Alle uitingen van Benchkoning op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Benchkoning is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met Benchkoning komt tot stand op het moment dat Benchkoning het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden.
3.4. De overeenkomst wordt door Benchkoning opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
3.5. Benchkoning kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke in voer -, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.
3.7. Benchkoning behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4. Herroepingclausule: Herroepingrecht/zichttermijn
4.1. Tijdens de zichttermijn van14 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de gemaakte administratie, verpakkings, en verzendkosten, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
4.2. De zichttermijn van14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Benchkoning de annulering per e-mail op de hoogte te stellen en binnen de gestelde termijn van deze 7 dagen.
4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan benchkoning heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van benchkoning
(info@benchkoning.nl) te wenden.
4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschade worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen 24 uur na levering, schriftelijk per email aan de klantenservice van Benchkoning aan te geven.
4.6. Het retourrecht en zichttermijn geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld naar persoonlijke voorkeur veranderde halsbanden), en voor voedingswaren of andere eetbare artikelen. Als de klant het artikel retourneert dan kan dit uitsluitend als deze schoon en ongeschonden in de onbeschadigde niet beschreven, originele fabrieksverpakking zit.
4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij Benchkoning bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen, dient de klant de waarde hiervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, zoals deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
4.9. De waren dienen onder vermelding van het retournummer te worden teruggestuurd aan het magazijn van benchkoning
5. Garantie
5.1. De door Benchkoning geleverde producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Benchkoning geeft hierop een zelfde garantie en garantietermijn als de fabriek/leverancier op het betreffende product geeft. In elk geval zal de garantietermijn nooit meer dan 1 jaar belopen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Van deze garantie zijn uitgesloten rubberen producten en producten die kapot gebeten zijn.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In het geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, als ook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van uw vergeefse uitgaven. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Benchkoning is erkend.
5.5. Indien de wederpartij Benchkoning aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Benchkoning eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via Benchkoning gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door Benchkoning geleverde zaken is geheel vrijblijvend. Benchkoning is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies.
6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW- percentage.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Benchkoning gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Europa bedragen €7,99 of €15,95 dit afhankelijk van gewicht en omvang.
6.6. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.
6.8 Kortingen gelden nooit op de verzendkosten. Artikelen in uitverkoop, met korting, vallen buiten de garantie en teruggave mogelijkheden. Kortingen zijn nooit cumuleerbaar.
7. Levering en levertijd
7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Benchkoning in beginsel binnen twee dagen verstuurd. Benchkoning zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht benchkoning de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Benchkoning per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Benchkoning een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Benchkoning zich het recht voor de levering op te schorten.
8. Betaling
8.1. Alle door Benchkoning aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig.
8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
9.Aansprakelijkheid
9.1. Benchkoning is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.2. Benchkoning kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten indien dit is te wijten aan de eigen schuld van de klant, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor bedoeld is. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen.
De aansprakelijkheid van Benchkoning is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.
9.3. Bij elk product dient de klant zijn huisdier met het product in de gaten te houden. De klant is daarbij zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van het product op beschadigingen. Wanneer het product defect is of wanneer onderdelen verdwenen zijn dient het product niet meer gebruikt te worden.
9.4. De genoemde gewichten, maten, aanbevelingen genoemd in de website van Benchkoning, folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
9.5. Benchkoning is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere of foutieve levering.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Benchkoning verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
10.2. Bij het niet voldoen van de gevraagde artikelen door verkeerde levering blijven de artikelen in eigendom van Benchkoning . De klant, althans ontvanger, is dan verplicht de levering of alleen de verkeerd geleverde delen daarvan terug te zenden aan of ter beschikking te stellen van een namens Benchkoning optredende partij voor retour. Kosten van de retour zending worden ingeval van verkeerde levering gedragen door Benchkoning.
11. Privacy
11.1. Benchkoning respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website.
12. Slotbepalingen
12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Benchkoning is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.